MENU
 
Certifikáty
Reklama
Zajímavé články
Rady nejen pro seniory
http://www.helpnet.cz
 
Pečujete o starší osobu a nevíte si rady?
www.pecujici.cz

 
Zajímavé odkazy

Podmínky poskytování sociální služby

Centrum denních služeb


 1. Jednání se zájemcem o službu:

-  Zájemci mohou kontaktovat centrum denních služeb: telefonicky, osobně, prostřednictvím ošetřujícího lékaře, nemocnice, pomocí svých známých, přátel, rodiny, apod.

-  Se zájemcem o službu jedná vedoucí zařízení (popř. jím pověřená osoba). Jednání probíhá v prostorách CDS nebo v domácím prostředí zájemce.

-  Kompetentní osoba zjišťuje: co zájemce potřebuje, proč to potřebuje, jak si představuje realizaci, naplnění toho co potřebuje a kdy je potřeba uskutečnit činnost, která mu pomůže v tom, co potřebuje. Zájemce je v rámci jednání se zájemcem či sociálního šetření seznámen s nabízenou službou (s prostředím CDS), jsou mu předány  „Úhrady za služby centra denních služeb“. Pokud jeho zájem o službu trvá, společně s vedoucí CDS sepíší smlouvu.

 
2. Rozsah poskytování služby:

Zájemci o službu mohou při poskytování služeb CDS podle § 45 zákona o sociálních službách žádat tyto základní úkony:


-  Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
-  
Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
-  
Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
-  
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Sociálně terapeutická činnost
-  
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 
4. Místo, kapacita a čas poskytování služby:

Centrum denních služeb má sídlo v přízemí budovy Domova důchodců Pohoda, 28. října 812, Turnov. Prostory CDS jsou bezbariérové. Uživatelům slouží i přilehlá zahrada v okolí budovy.
Kapacita CDS je určena pro 12 uživatelů.


Provozní doba je v časovém rozsahu pondělí až pátek v době od 7:00 do 15:00 hodin po dobu celého kalendářního roku. CDS lze navštěvovat denně nebo dle zájmu a domluvy.

 
5. Výše úhrady za služby v CDS a způsob placení:


Výše úhrady za pobyt v centru denních služeb je stanovena paušálně za 1 den. Cena je stanovena dle platného „ceníku“. („Úhrady za služby centra denních služeb“)

Peníze přijímá vedoucí CDS nebo jí určená zástupkyně. Poskytovatel je povinen předložit uživateli vyúčtování úhrady za kalendářní měsíc, a to nejpozději do 15. dne následujícího měsíce. Uživatel se zavazuje a je povinen platit úhradu zpětně, a to jednou za kalendářní měsíc, nejpozději do 15. dne následujícího měsíce. Úhradu zaplatí v hotovosti na základě vystavení stvrzenky nebo převodem na účet ZSST (viz. Smlouva).

 
6. Výpovědní důvody a výpovědní lhůty


Výpovědní důvody jak ze strany poskytovatele, tak ze strany uživatele jsou dále rozpracovány ve Smlouvě o poskytování sociální služby v centru denních služeb.


7. Postup při vyřizování stížností:

Uživatel, rodinný příslušník, opatrovník, pracovník nebo kterýkoli občan může uplatňovat svá přání, připomínky, podněty, stížnosti na personál nebo na kvalitu poskytovaných služeb. Tento postup zajišťuje možnost být vyslyšen a vznést námitky, být seznámen s výsledky a možností revize konečného rozhodnutí – včetně možnosti externího přezkoumání třetí stranou v případě, kdy se nedaří dosáhnout dohody. S tímto právem je uživatel seznámen při sepisování Smlouvy. V zázemí centra denních služeb je na viditelném místě umístěna schránka na stížnosti, která slouží zároveň i pro uživatele terénní pečovatelské služby. Sem mohou uživatelé služeb vhazovat svá přání a stížností. Vedoucí je povinen pravidelně  1x týdně tuto schránku kontrolovat. Každou novou stížnost nebo přání předá vedoucí CDS ředitelce Zdravotně sociálních služeb Turnov.

V CDS při pravidelných setkáních s uživateli formou otevřené komunikace zjišťujeme potřebné připomínky a podněty pro zkvalitnění služby. Stížnost je možné podat při osobním jednání ústně, telefonicky, písemně, anonymně.

Postup vyřizování přání a stížností, kompetentní osoby pro jejich vyřizování, lhůty, forma, či potřebné kontakty jsou dále upraveny v dokumentu „Pravidla pro podávání stížností“.
 

8. Práva uživatelů:

Pracovníci CDS dbají na to, že „uživatel má právo“ na:


-  Respektování jedinečnosti každého člověka – být ostatními přijímán a respektován.
-  I
ndividuální přístup.
-  Znát jména pracovníků, kteří pracují v CDS.
-  Podílet se a rozhodovat o průběhu služby.
-  Přednášet stížnost, podávat podněty, připomínky, přání.
-  Ochranu osobních dat uživatele - profesionální mlčenlivost.
-  Informace, vysvětlení, diskrétnost.
-  Začlenění se do běžného života.
-  Rozhodování o formě, průběhu, podmínkách a rozsahu poskytovaných služeb.
-  Účasti se setkání, týkajících se projednávání poskytovaných služeb pro jeho osobu.
-  Seznámení s možností kdykoliv nahlédnout do své dokumentace.
-  Nebýt diskriminován – pomáhat všem se stejným úsilím.
-  Výběru, soukromí, naplnění, samostatnosti.

 
9. Práva poskytovatele:

-  Požadovat řádnou platbu za poskytnuté služby.
-  Shromažďovat osobní údaje potřebné pro kvalitní a bezpečný chod služby.
-  Z hygienicko-epidemiologických či provozních důvodů může vedoucí CDS po poradě s ředitelkou.
   ZSST uzavřít či na nezbytně nutnou 
dobu provoz omezit.

 
10. Povinnosti uživatelů:

-  Dodržování pravidel občanského soužití a podmínek sjednaných ve smlouvě o poskytování sociální služby v centru denních služeb.
-  Uživatelé jsou schopni přizpůsobit se životu ve společenství.
-  Chránit majetek CDS a předcházet jeho poškození.
-  Dodržování základních hygienických zásad.
-  Odchází-li uživatel CDS mimo budovu, je povinen svůj odchod a příchod nahlásit personálu.
-  Pobývání vlastního zvířectva v budovách CDS není z hygienických důvodů možné.
-  Kouření je povoleno jen na vyhrazených místech mimo prostor CDS.
-  Hlásit změny v odběru stravy – přihlášky a odhlášky (1den  předem).
-  Pokud uživatel nemůže přijít do CDS ve sjednaném dni, musí se den předem omluvit a odhlásit oběd do 8:00 hod, v tom případě mu nebude účtován oběd ani doprovod. Pokud se neodhlásí vůbec, bude zaúčtován doprovod  i cena oběda.


11. Povinnosti poskytovatele:

Zajistit poskytování služeb dle individuálních potřeb uživatele.
-  Zaznamenat změnu rozsahu poskytovaných služeb v souladu s individuálními potřebami uživatele v individuálním plánu uživatele.
-  Pracovník CDS se zavazuje k mlčenlivosti o zdravotním stavu uživatele, osobních údajích, sociálních a rodinných poměrech.
-  Pracovník CDS zodpovídá za řádnou evidenci provedených úkonů uživateli.
-  Provozovatel písemně informuje uživatele o změnách týkajících se plateb za poskytované služby.
-  Chovat se zdvořile k uživateli, v souladu se společností všeobecně uznávanými etickými a mravními normami.
-  Umožnit uživateli přístup k jeho osobní dokumentaci.
 

Tyto podmínky poskytování sociální služby v centru denních služeb byly aktualizovány, schváleny a nabývají účinnosti dne 1. 3. 2017.