MENU
 
Certifikáty
Reklama
Zajímavé články
Rady nejen pro seniory
http://www.helpnet.cz
 
Pečujete o starší osobu a nevíte si rady?
www.pecujici.cz

 
Zajímavé odkazy

Úhrady za služby centra denních služeb

Základní činnosti při poskytování sociálních služeb centra denních služeb a jejich úhrady platné od 1.3.2022


Úhrada za poskytovanou sociální službu se sjednává v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o sociálních službách v platném znění prováděcích právních předpisů

A. Základní činnosti při poskytování služby centrum denních služeb uvedené
v článku II. smlouvy:

a) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

koupání v SOH s dopomocí pečovatelky

135 Kč za hodinu

koupání v SOH bez dopomoci pečovatelky, samostatně , samostatně, ,

135 Kč za hodinu

pomoc při základní péči o vlasy a nehty

135 Kč za hodinu
b) Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

 

příprava a podání snídaně včetně nákupu potravin
(*cenu za jídlo a pití si hradí každý uživatel sám v denním vyúčtování)

135 Kč za hodinu

oběd, včetně diet

95 Kč

c) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 

doprovod dospělých k lékaři, na různé instituce apod.

135 Kč za hodinu

d - f) Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, sociálně terapeutická činnost, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Pobyt v centru denních služeb (nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností. Dále podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do běžného společenského prostředí včetně běžně dostupných služeb a informačních zdrojů

     230 Kč za den**

(**Tato cena v sobě zahrnuje veškeré úkony, které jsou spjaté s pobytem v centru denních služeb podle § 45 odstavce 2, písmene c), e), f). Mimo tyto úkony cena zahrnuje dohled nad dospělou osobou při cestě do jídelny, pomoc při podávání stravy v době oběda, dohled nad užitím léků, dohled nad dodržováním pitného režimu, pomoc při použití toalety a další úkony, které jsou během dne uživatelům poskytovány vyjma úkonů výše jmenovaných v písmeně a), b), d).

 


Úhrada za 1 službu zahrnuje čas za poskytnutí úkonu včetně času nezbytného k jejich zajištění, účtuje se každá započatá čtvrthodina. Pokud je k zajištění úkonu potřeba více pečovatelek, násobí se spotřebovaný čas počtem pečovatelek, které úkon provádějí. Cena za pobyt v centru denních služeb je paušální a účtuje se bez pokrácení za každý započatý den.