MENU
 
Certifikáty
Reklama
Zajímavé články
Rady nejen pro seniory
http://www.helpnet.cz
 
Pečujete o starší osobu a nevíte si rady?
www.pecujici.cz

 
Zajímavé odkazy

PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY


Obecný cíl sociálních služeb
Poskytováním sociální služby umožnit člověku v nepříznivé sociální situaci (jako je oslabení nebo ztráta schopnosti z důvodu věku, nepříznivého zdravotního stavu, pro krizovou sociální situaci, životní návyky nebo z jiných závažných důvodů) řešit vzniklou situaci tak, aby toto řešení podporovalo sociální začlenění a ochranu před sociálním vyloučením.
 
Smlouva o poskytování pečovatelské služby
Občan, který požádá o pečovatelskou službu, musí mít sepsánu smlouvu o poskytnutí pečovatelské služby. Podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách a standardů je povinností poskytovatele služby poskytovat služby podle individuálních potřeb, přání a schopností svých uživatelů, se kterými má také služby plánovat průběh poskytování sociální služby podle osobních cílů, vést písemné individuální záznamy o průběhu poskytování sociální služby a hodnotit průběh poskytování sociální služby za účasti uživatele. Čas, četnost a rozsah služeb je sjednán s uživatelem individuálně, dle aktuální potřeby a je sepsán v osobní dokumentaci uživatele. Stanovuje se podle potřeb klienta, vždy však s ohledem na možnosti poskytovatele. Pečovatelská péče a služby jsou poskytovány pracovníky s akreditačním  vzděláním - pracovník  sociální péče se zaměřením na přímou obslužnou péči s etickým přístupem a respektováním práv člověka tak, aby bylo naplněno poslání pečovatelské služby. Služby jsou poskytovány v pracovních dnech – 7:00 – 19:00 hod. (víkendy: 9:00-14:00 hodin).
 
Platby za provedené úkony pečovatelské služby a obědy
Platby jsou vybírány za skutečně poskytnuté pečovatelské služby v uplynulém měsíci, dle výkazu práce pečovatelek. Veškeré platby je třeba uhradit v hotovosti do 15. dne následujícího měsíce, oproti dokladu vedoucí úseku TPS nebo jí pověřené osobě, případně na účet ZSST č. 31530581/0100.
Sazebník úhrad za pečovatelské služby je stanoven v souladu se zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb., podle platné vyhlášky č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a je odsouhlasen Radou města Turnov.  Platba za obědy je vybírána zároveň s platbou za pečovatelské úkony, finanční částka za stravu je účetní ZSST dle faktury poukázána na účet Cateringu KNL a.s., odkud obědy odebíráme.
 
Základní úkony pečovatelské služby

Přihlašování, odhlašování a rozvoz obědů
V případě potřeby je nutné každou změnu v čerpání obědů nahlásit nejméně 24 hodin předem a to vždy do 8:00 hod. ráno. Obědy na Pá, So, Ne a Po je nutné objednat do středy, nejpozději čtvrtka ráno do 7.30 hodin. Obědy se dovážejí z Krajské nemocnice Liberec a.s., úsek cateringu Turnov. Obědy se dovážejí v nerezových jídlonosičích v termoobalech, aby byla dodržena teplota stravy. Každý, kdo odebírá obědy, dostane jídlonosič s termoobalem, který je majetkem ZSST, zapůjčen za poplatek ( 2,- Kč za den - zahrnuto v ceně "dovoz oběda" ). Obědy jsou rozváženy auty TPS v době od 11:00 do 14:00 hod. Víkendové obědy jsou rozváženy v době od 10.30 – 12.30 hod.
 
Pomoc při přípravě jídla, podání jídla a pití:
Pečovatelka připraví snídani, svačinu, oběd či večeři dle individuálních potřeb uživatele (např. pomůže namazat chleba, nakrájí zeleninu atd., připraví čaj, kávu apod., nebo nachystá suroviny na uvaření oběda – oloupe brambory, nakrájí maso, …). Úkon zahrnuje také ohřívání jídla, krájení, podání jídla na talíř, podání nápojů apod. Služba je založena na spolupráci uživatele a pečovatelky při manipulaci s jídlem. Cena úkonu je 120,- Kč za 1 hodinu.
 
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
Úkon zahrnuje pomoc a podporu při celkovém omytí, výměnu pomůcek při inkontinenci, péče o kůži, pomoc při oblékání a svlékání, péče o kůži a vlasy.
Koupání je možné provádět v bytě uživatele nebo ve Středisku osobní hygieny (SOH).Koupání s pomocí pečovatelky v SOH je vždy dohodnuto individuálně, s přihlédnutím k volné kapacitě. Hygienické pomůcky si uživatel nosí vlastní.  Samostatné koupání v SOH je možné po dohodě s pečovatelkou, je však na vlastní riziko uživatele.
 
Prádelna
Znečištěné prádlo mohou uživatelé do prádelny PS donést osobně nebo mohou využít pečovatelky, která na daném úseku pracuje a prádlo poslat jejím prostřednictvím ve vlastním zavazadle označeném jmenovkou. Po vyprání a vyžehlení je prádlo zváženo, doba navrácení vypraného prádla nepřesáhne jeden týden.
 
Běžný nákup a nákup velký
Nákupy se rozlišují na běžné a velké nákupy, podle počtu položek a objemu nákupu. Běžné nákupy jsou do 10 položek běžného sortimentu, objemově malého množství. Velkým nákupem se rozumí nákup nad 10 položek a nákup objemově velký, např. vody, balík mléka, týdenní nákup, nákup oblečení, potřeby do domácnosti. Velký nákup je účtován částkou 110,- Kč za 1 nákup.
Každý uživatel této služby si zajistí sešit na nákupy, tašku a vhodnou peněženku na finanční zálohu.
Hromadné nákupy se provádějí 1 týdně (v pátek). Požadavky se zapisují den předem do sešitu, který má zavedený každý uživatel této služby. K sešitu je přiložen a zkontrolován finanční obnos. Při předání nákupu je provedeno vyúčtování a uživatel svým podpisem do sešitu nákupů vyjádří souhlas s nákupem i převzetím finančního vyúčtování. Při hromadném nákupu se nakupují běžné potraviny a sortiment v rámci jednoho nákupního centra. Pokud sortiment v určeném obchodě neodpovídá požadavkům uživatele, je možné zboží na základě dohody nakoupit i v jiných obchodech. U tohoto nákupu je započítán veškerý čas, strávený při jeho zajištění (120,- Kč/hod.). Hromadné nákupy se provádějí v Penny marketu.
Požaduje-li uživatel nákup v jiný než stanovený den, dohodne se s pečovatelkou na termínu nákupu a tento nákup je účtován jako nákup individuální (120,- Kč/hod.).


 

 
Úklid a údržba domácnosti
Úkon zahrnuje běžný úklid, údržbu spotřebičů (ne opravy) a velký (sezonní) úklid.
Běžný úklid domácnosti, např. setření prachu z povrchu nábytku, vysávání, umytí podlah, úklid koupelny, dále pak mytí vany, umyvadel, umytí WC, je prováděn pravidelně podle potřeb uživatele (týdně, nejméně 1x za 2 týdny). Kromě základního úklidu si další rozsah úklidu bytu objednává každý zájemce u pečovatelky podle své potřeby, např. převlékání lůžka, úklid lednice, kuchyňské linky, vynesení odpadků, mytí dveří, dlaždic v koupelně, balkonu, zalití květin apod. K úklidu si uživatel připraví vlastní úklidové a čistící prostředky tak, aby byl úklid efektivní a kvalitní. Úkon neobsahuje mytí oken.
Velký úklid: Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti provádíme prostřednictvím zprostředkování kontaktu na úklidovou firmu „ROKO“, která tyto práce vykonává. Uživatelům, využívajícím pravidelný běžný úklid a nejméně další 2 služby z nabídky PS pomůžeme i s velkým úklidem. Tento úkon obsahuje pomoc a podporu při zajištění rozsáhlejších úklidových prací v domácnosti uživatele a je na požádání prováděn průběžně s běžným úklidem (je předem domluven požadavek uživatele na větší rozsah úklidu, odhadnut čas potřebný na zajištění úklidu). Mytí oken je u těchto uživatelů prováděno 2x ročně, na jaře a na podzim.  Na základě školení Bezpečnosti práce a pokynu ředitele se okna myjí pouze z podlahy, teleskopickou stěrkou.  Pokud je tento způsob mytí oken pro uživatele nevyhovující, mohou využít služeb úklidové firmy.
 
Péče o vlastní osobu
Úkon zahrnuje pomoc při oblékání a svlékání, včetně speciálních pomůcek, pomoc při prostorové orientaci a samostatném pohybu nebo pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík. Součástí úkonu je i příprava vhodného oblečení, podpora při oblékání a svlékání, úklid oblečení např. při doprovodu uživatele, nácvik chůze při využití kompenzačních pomůcek (hole, berle, chodítko…). Služba je určená uživatelům, kteří sami nezvládají plně pečovat o svoji osobu a potřebují dopomoc jiné osoby, individuálně, podle míry zdravotních problémů, které jim to znemožňují.
 
Doprovod dospělých 
Úkon zahrnuje doprovázení uživatele k lékaři, do města, na úřady, do bank, a k jiným institucím vč. veřejnoprávních, na vyšetření do nemocnice, k zubaři apod.
Tato služba je určená uživatelům, kteří už ze zdravotních důvodů špatně chodí sami, nebo jsou  jinak zdravotně hendikepováni. Protože je tato služba nárazová, nepravidelná, je nutné ji objednat předem, aby bylo možné zajistit např. auto, objednat sanitu a zajistit včas volnou kapacitu pečovatelky, která bude doprovod provádět.
 
Pochůzka
Úkon zahrnuje vyřizování administrativních záležitostí na úřadech, v bance, platby uživatelů, zajištění receptu od odborného lékaře, individuální zajištění léků.
Pochůzka znamená zajištění nějaké záležitosti pro uživatele bez jeho přítomnosti. Tato služba je využívána uživateli nepravidelně, je nutné ji předem objednat, aby si pečovatelka vyhradila potřebný čas na zajištění požadavků uživatelů, např. zaplacení složenek na poště, přinesení receptu od odborného lékaře, vyřízení záležitosti na úřadě, vyřízení příspěvku na bydlení, zaplacení poplatků za odpad apod.
 

Změny v poskytování služeb
Uživatel pravdivě a včas informuje vedoucí PS o změnách, které by mohly ovlivnit průběh poskytování PS osobně v kanceláři PS, nebo telefonicky. V případě jednorázové změny se uživatel dohodne přímo s pečovatelkou. Pokud uživatel neodhlásí službu nejpozději 24 hod. dopředu a pečovatelka se dostaví k výkonu služby, uhradí uživatel částku 50 Kč jako paušální částku za zbytečnou cestu pečovatelky. V případě rozšíření/ zrušení pečovatelské služby uživatel vyplní a podepíše určenou žádost, která je k vyzvednutí v kanceláři vedoucí nebo se uživatel dohodne se svým klíčovým pracovníkem a společně žádost vyplní.
 
Mimořádné situace
Při poskytování pečovatelské služby mohou nastat mimořádné události, které můžeme označit jako havarijní, či nouzové. Jsou to situace, které se sice mohou stát jen zřídka, ale je potřeba dělat vše proto, aby když k nim dojde, byly řešeny správně a rychle.

Nouzové situace:

-  nouzové situace popisují mimořádné situace a jejich řešení v souvislosti s poskytováním sociální služby: Zhoršení zdravotního stavu uživatele, Podezření na domácí násilí, Úmrtí uživatele, Agresivní uživatel, Uživatel za zavřenými dveřmi, Náhlá zdravotní příhoda, Napadení psem, Pracovní úraz, Ztráta klíčů od bytu uživatele zaviněná zaměstnancem PS, Neodůvodněné obvinění z krádeže, Neúmyslné zabouchnutí dveří bytu uživatele, Infekční onemocnění uživatele, Absence 2 a více pečovatelek

Havarijní situace:
-  havarijní situace popisují mimořádné situace a jejich řešení v souvislosti s technickými problémy: Závada na výtahu, Vyprošťování uživatele z výtahu, Havárie služebního vozu, Požár, Havárie vodovodního řádu, Výpadek elektrické energie, Únik plynu (z bytu uživatele je cítit plyn)

Zaměstnanci jsou pravidelně školeni v řešení těchto mimořádných situací a jsou vázáni postupy, které jsou písemně zpracovány v metodických postupech.

Pokud nastane nějaká z výše jmenovaných mimořádných situací, máte možnost obrátit se na vedoucí úseku PS.
 
Další ujednání
Pečovatelská služba je oprávněna poskytnout informace vztahující se k průběhu poskytování služeb osobě uvedené v rubrice kontaktu ve spise uživatele. Pracovníci se zavazují zachovávat mlčenlivost o osobních údajích uživatelů PS. PS se zavazuje poskytovat své služby na profesionální úrovni, tak aby bylo naplněno poslání pečovatelské služby. Standardy kvality služeb v písemné podobě, dále pak veškeré metodické postupy a ostatní dokumenty jsou uživatelům k dispozici v kanceláři TPS. Pečovatelská služba i uživatel se zavazují, že v případě ukončení poskytované služby budou vyrovnány vzájemné pohledávky ohledně služeb PS.