MENU
 
Certifikáty
Reklama
Zajímavé články
Rady nejen pro seniory
http://www.helpnet.cz
 
Pečujete o starší osobu a nevíte si rady?
www.pecujici.cz

 
Zajímavé odkazy

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK PEČOVATELSKÉ SLUŽBYPoslání:

Posláním pečovatelské služby v Turnově je poskytování takové individuální podpory, která by umožnila s přiměřenou pomocí kvalifikovaného personálu a rodiny žít uživatelům ve své domácnosti podle svých zvyklostí. Pečovatelskou službu poskytujeme v domácnostech uživatelů na území města Turnov a ve spádových obcích, které mají se ZSST uzavřenou smlouvu.
Míra pomoci je pouze v takovém rozsahu, abychom podporovali jejich samostatnost a soběstačnost při každodenním zvládání péče o vlastní osobu, zajišťování chodu domácnosti a její údržby. Zároveň podporujeme uživatele v udržení sociálních vztahů s rodinou, vrstevníky a okolím.
 

Cíle služby:

 • podporujeme uživatele v zachování jejich způsobu života ve vlastních domácnostech,
 • poskytujeme uživateli pečovatelskou službu tak, abychom pomohli překlenout i období související se změnou jeho zdravotního stavu,
 • pomáháme rodinám s péčí o jejich člena rodiny a tím přispějeme k jeho co nejdelšímu setrvání v domácím prostředí.


Zásady, které dodržujeme při poskytování pečovatelské služby:

 • Pečovatelskou službu poskytujeme kvalifikovanými a vzdělanými pracovníky, v souladu se Standardy kvality sociálních služeb, které máme zpracované.
 • Uživatele služeb chápeme jako rovnocenné partnery. Pomoc a podporu poskytujeme způsobem, který vychází z individuálně určených potřeb na základě vzájemné dohody.
 • Důraz klademe na uživatele, jeho běžné lidské potřeby a zájmy, usilujeme o dodržování jejich lidských práv a zachování lidské důstojnosti.
 • Při poskytování pečovatelské služby respektujeme soukromí uživatelů a jejich svobodnou vůli v rozhodování, jakým způsobem chtějí řešit svoji nepříznivou sociální situaci.
 • Rychle a pružně reagujeme na požadavky uživatelů. Pokud situace uživatele vyžaduje rychlé řešení, jsme schopni zavést pečovatelskou službu do 24 hodin.
 • Při hledání vhodné formy pomoci pro konkrétního uživatele spolupracujeme s rodinou a dalšími institucemi, které poskytují sociální služby.

 


 


Okruh osob - cílová skupina, které služby nabízíme:

 • osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění a žijí na území města Turnova, či ve správním území ORP Turnov,
 • potřebují sociální služby,
 • žijí v nepříznivé sociální situaci,
  • osoby s chronickým duševním onemocněním,
  • osoby s kombinovaným postižením,
  • osoby s mentálním postižením,
  • osoby s tělesným postižením,
  • osoby se sluchovým postižením,
  • osoby se zdravotním postižením,
  • osoby se zrakovým postižením,
  • rodiny s dítětem/dětmi,
  • senioři.

 
Pečovatelskou službu nemůžeme poskytnout osobám z cílové skupiny:

 • z důvodu naplnění kapacity,
 • pokud žádá službu, kterou nemáme v nabídce pečovatelské služby,
 • osobám, které vyžadují 24 hodinovou péči nebo dohled.