MENU
 
Certifikáty
Reklama
Zajímavé články
Rady nejen pro seniory
http://www.helpnet.cz
 
Pečujete o starší osobu a nevíte si rady?
www.pecujici.cz

 
Zajímavé odkazy

STÍŽNOSTI


PRAVIDLA PRO PODÁVÁNÍ STÍŽNOSTÍ
 

Stížnost je vyjádřená nespokojenost vyžadující odezvu. Je to jekékoliv sdělení, které stěžovatel považuje za stížnost.


 

Kdo:
stěžovat si může uživatel služby nebo v jeho zájmu kterýkoliv občan

Jak:
- ústně,
- písemně,
- zápisem do knihy stížností u vedoucí (u PS a CDS)
- anonymně do schránky na stížnosti

Kdy:
- kdykoliv, dle závažnosti a naléhavosti stížnosti

Komu:

 • sestře, pečovatelce nebo jinému zaměstnanci;
 • ředitelce ZSST - Ing. Janě Maříkové, tel.: 481 324 115, 775 134 098;
 • e-mail: info@zsst.cz;

V Domově důchodců Pohoda, 28. října 812, Turnov

 • vedoucí sociální pracovnici - Bc. Lence Chlumové, DiS., tel.: 481 320 070, 778 478 004;
 • vrchní sestře - Mgr. Kamile Louthánové, tel.: 481 320 070, 775 727 883.
 

V pečovatelské službě 

 • vedoucí pečovatelské služby- Mgr. Heleně Duchkové, 28. října 812, Turnov, tel.: 481 322 814, 777 767 870.        


V centru denních služeb

 • vedoucí centra denních služeb - Mgr. Markétě Brebtové, 28. října 812, Turnov, tel.: 481 322 814, 778 971 269.


 

Stále ještě nejste spokojeni? Můžete se odvolat u:

 • Mgr. Hana Kocourová, vedoucí odboru sociálních věcí Města Turnova, tel.: 481 366 854;
 • Mgr. Petra Houšková, místostarostka Města Turnova,Ant. Dvořáka 334, Turnov, tel. 481 366 224;
 • Kancelář veřejného ochránce práv, Údolní 39, 602 00 Brno, tel. 542 542 111;
 • Český helsinský výbor, Štefánikova 21, 150 00 Praha 5, tel. 257 221 142 nebo 602 646 940.

 


 


Zásady vyřizování stížností:

 • Stížnost bude vyřízena bez zbytečných průtahů, nejdéle do 28 kalendářních dnů a stěžovatel bude písemně vyrozuměn.
 • Při vyřizování bude respektováno soukromí a lidská práva stěžovatele.
 • V případě, že skutečný lhůta překročí daný termín, příjemce stížnosti uvědomí stěžovatele o této skutečnosti a důvodech písemně.
 • Stěžovatel má možnost si svobodně zvolit nezávislého zástupce, který ho bude při vyřizování stížnosti zastupovat nebo doprovázet.
 • Stížnost není důvodem pro ukončení poskytované služby ani k diskriminujícímu jedníní ze strany poskytovatele služeb.
 • Na žádost stěžovatele bude zachována mlčenlivost o jeho stížnosti.