MENU
 
Certifikáty
Reklama
Zajímavé články
Rady nejen pro seniory
http://www.helpnet.cz
 
Pečujete o starší osobu a nevíte si rady?
www.pecujici.cz

 
Zajímavé odkazy

Podmínky poskytování sociální služby

Terénní pečovatelská služba - úsek Výšinka


Pečovatelská služba je poskytována v bytech uživatelů nebo v SOH v pracovních dnech – 7.00 – 19.00 hod., o víkendech 8.00 - 14.00 hodin. Pečovatelská služba je poskytována pracovníky s akreditačním vzděláním. Poskytovaná péče a služby jsou zajištěny vzdělaným personálem s etickým přístupem a respektováním práv člověka tak, aby bylo naplněno poslání pečovatelské služby.  

Obecný cíl sociálních služeb:
Poskytováním sociální služby umožnit člověku v nepříznivé sociální situaci (jako je oslabení nebo ztráta schopnosti z důvodu věku, nepříznivého zdravotního stavu, pro krizovou sociální situaci, životní návyky nebo z jiných závažných důvodů) řešit vzniklou situaci tak, aby toto řešení podporovalo sociální začlenění a ochranu před sociálním vyloučením.
 
Smlouva o poskytování Pečovatelské služby
Každý obyvatel, který požádá o pečovatelskou službu, musí mít sepsánu Smlouvu o poskytnutí pečovatelské služby. Veškeré změny, týkající se poskytování PS jsou vedeny písemně, změny jsou prováděny na základě podané žádosti a vystavení dodatku Změna smlouvy o poskytnutí pečovatelské služby.
Podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách a standardů kvality sociálních služeb je povinností poskytovatele  poskytovat služby na základě nepříznivé sociální situace, podle individuálních potřeb, přání a schopností svých uživatelů,  se kterými má také  plánovat  průběh poskytování sociální služby podle osobních cílů, vést písemné individuální záznamy o průběhu poskytování sociální služby a hodnotit průběh poskytování sociální služby za účasti uživatele.
Stanovuje se podle potřeb uživatele, vždy však s ohledem na možnosti poskytovatele.
 
Platby za  provedené úkony pečovatelské služby a obědy
Platby jsou vybírány za skutečně poskytnuté pečovatelské služby v uplynulém měsíci, dle výkazu práce pečovatelek. Veškeré platby je třeba uhradit v hotovosti do 15. dne následujícího měsíce, oproti dokladu vedoucí úseku TPS nebo jí pověřené osobě, případně na účet ZSST č. 31530581/0100.
Sazebník úhrad za pečovatelské služby je stanoven v souladu  se zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb., podle platné vyhlášky č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů  a je odsouhlasen Radou města Turnov. Platba za obědy je vybírána zároveň s platbou za pečovatelské úkony, finanční částka za stravu je účetní ZSST dle faktury poukázána na účet Cateringu KNL a.s.., odkud obědy odebíráme.
 
Základní úkony pečovatelské služby
 
Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

Úkon zahrnuje zajištění stravy, vydání stravy, dovoz nebo donášku, pomoc při přípravě jídla a pití, příprava a podání jídla a pití.
Zajištění, vydávání a donáška stravy: Obědy se přihlašují a odhlašují zapsáním do sešitu na obědy, který je k dispozici v  jídelně nebo v kanceláři pečovatelek a to přímo pečovatelce I. Václavíkové, která vede evidenci obědů. V případě potřeby je třeba každou změnu v čerpání obědů nahlásit nejméně 24 hodin dopředu a to vždy do 7.30 hodin ráno. Obědy na PÁ, SO, NE a PO nutno nahlásit do středy, nejpozději čtvrtka do 7.30 hod. Obědy se dovážejí z Krajské nemocnice Liberec a.s., úsek cateringu Turnov. Obědy se dovážejí v nerezových jídlonosičích v termoobalech, aby byla dodržena teplota stravy. Každý, kdo odebírá obědy, dostane jídlonosič s termoobalem, který majetkem ZSST, zapůjčen za poplatek ( 2,-Kč/den - zahrnuto v ceně "dovoz oběda").
Ve výdejně stravy má vždy týdenní službu + pečovatelka, která vždy po převzetí jídlonosičů zkontroluje správnst dle zaslané objednávky a roztřídí jídlonosiče na rozvoz do jednotlivých pater.
Obědy se vydávají v rozmezí 11.00 – 12.00 hodin. Od 11.00 hodin se vydává strava uživatelům, kteří obědvají v jídelně. A poté začíná rozvoz do bytů uživatelů, kteří si sami nemohou dojít.     
Obědy se platí vždy po uplynutí měsíce, ve kterém byly čerpány, vždy za skutečný počet odebraných obědů, společně s ostatními platbami za pečovatelskou službu.
Pomoc při přípravě jídla, podání jídla a pití: Na požádání pomůžeme uživateli i v jeho domácnosti s přípravou snídaně, svačiny, oběda či večeře dle individuálních potřeb uživatele (např. pomůžeme namazat chleba, nakrájet zeleninu atd, připravit čaj, kávu apod. nebo nachystat suroviny na uvaření oběda – oloupeme brambory a nakrájíme maso…). Úkon zahrnuje také ohřívání jídla, krájení, podávání jídla na talíř, podání nápojů apod. služba je založena na spolupráci uživatele a pečovatelky při manipulaci s jídlem. Cena úkonu je 120,- Kč za 1 hodinu.
 
Nákupy:  Běžný nákup a velký nákup
Úkon zahrnuje hromadný běžný nákup, velký nákup, individuální nákup.
Hromadné nákupy se provádějí 2x týdně, v úterý a pátek, požadavky se zapisují den předem.
Každý uživatel této služby si zajistí sešit na nákupy, tašku a vhodnou obálku na finanční zálohu, kde si pečovatelka vždy zkontroluje finanční obnos. Při předání nákupu je provedeno vyúčtování (metodika Nákupy) a podpis uživatele. Nákupy se provádějí v rámci marketu COOP a obchodech na náměstí. Požaduje-li uživatel nákup v jiný než stanovený den,  v mimořádných situacích uživatele, např. po návratu z nemocnice, při náhlém zhoršení zdrav. stavu, náhlém zhoršení počasí apod, dohodne se s pečovatelkou na individuálním nákupu. Nutné vše dopředu nahlásit. je zaočítán veškerý čas, strávený při zajištění nákupů, sazba je 120- Kč za + hodinu. Rozlišují se na běžné a velké nákupy, podle počtu položek a objemu nákupu. Běžné nákupy jsou do 10 položek běžného sortimentu, objemově malé množství. (např. 3 rolíky, 1 mléko, 1 káva, 1 máslo, 1 chleba ...).  Velkým nákupem se rozumí nákup nad 10 položek a nákup objemově velký, např. vody, balík mléka, týdenní nákup, nákup oblečení, potřeby pro domácnost. Velký nákup je účtován částkou 110,- Kč za 1 nákup. Při předání nákupu je provedeno vyúčtování, je vrácena hotovost a uživatel stvrdí svým podpisem správnost.
 
Úklid  a údržba domácnosti
Úkon zahrnuje běžný úklid, údržbu spotřebičů (ne opravy), velký (sezonní) úklid.

Běžný úklid domácnosti (setření prachu z povrchu nábytku, vysávání, umytí podlah, úklid koupelny, toalety a dále pak mytí vany, umyvadel, obložením stěnách, umytí WC). Kromě základního úklidu si další rozsah úklidu bytu objednává zájemce u pečovatelky pole své potřeby, např. věšení prádla v domácnosti uživatele, zalévání květin, odstranění prachu z potahů vytřepáním, vyklepáním a vynesení odpadů i mytí nádobí, převlékání lůžka, úklid lednice, kuchyňské linky apod.
Úklid bytu je prováděn pravidelně podle potřeb uživatele, nejméně 1x za 14 dnů.  K realizaci tohoto úkonu je klient povinen zajistit si své potřebné úklidové a čistící prostředky, tak aby byl úkon efektivní a kvalitní. Úkon neobsahuje mytí oken.

Velký úklid: Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti provádíme prostřednictvím zprostředkování kontaktu na úklidovou firmu „ROKO“, která tyto práce vykonává. Uživatelům, využívajícím pravidelný běžný úklid a nejméně další 2 služby z nabídky PS pomůžeme i s velkým úklidem. Tento úkon obsahuje pomoc a podporu při zajištění rozsáhlejších úklidových prací v domácnosti uživatele a je na požádání prováděn průběžně s běžným úklidem (je předem domluven požadavek uživatele na větší rozsah úklidu, odhadnut čas potřebný na zajištění úklidu). Mytí oken je u těchto uživatelů prováděno 2x ročně, na jaře a na podzim.  Na základě školení Bezpečnosti práce a pokynu ředitele se okna myjí pouze z podlahy, teleskopickou stěrkou.  Pokud je tento způsob mytí oken pro uživatele nevyhovující, mohou využít služeb úklidové firmy.
Úklid společných prostor domu zajišťuje MÚ Turnov úklidovou firmou ,,ROKO“, 2x týdně.
 
Praní a žehlení osobního a ložního  prádla, případně jeho drobné opravy
Tento úkon zahrnuje praní prádla a jeho žehlení nebo mandlování.
Každá pečovatelka má stanovený den na praní prádla (viz metodika umístěná na dveřích prádelny), z hygienických důvodů se každému uživateli pere prádlo zvlášť. Řádně označený koš na prádlo nebo tašku si nosí uživatelé do prádelny sami nebo s pomocí pečovatelky (úkon pochůzka). Prádelna je umístěna v suterénu, provozní doba je od 7.00 – 14.30 hodin. Prádlo se vybírá a vydává  ve stanovený den do 5 pracovních dnů od příjmu viz. metodika a váží se suché - úkon 60,- Kč/kg suchého prádla.
 
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
Úkon zahrnuje pomoc a podporu při celkovém omytí, výměnu pomůcek při inkontinenci, péče o kůži, pomoc při oblékání a svlékání, péče o kůži a vlasy.
Koupání je možné provádět v bytě uživatele nebo ve Středisku osobní hygieny (SOH).Koupání s pomocí pečovatelky v SOH je vždy dohodnuto individuálně s přihlédnutím k volné kapacitě v koupelně. Hygienické pomůcky si uživatel nosí vlastní. Samostatné koupání v SOH je možné po dohodě s pečovatelkou, je však na vlastní riziko uživatele.
 
Péče o vlastní osobu
Úkon zahrnuje pomoc při oblékání a svlékání, včetně speciálních pomůcek, pomoc při prostorové orientaci a samostatném pohybu nebo pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík. Součástí úkonu je i příprava vhodného oblečení, podpora při oblékání a svlékání, úklid oblečení např. při doprovodu uživatele, nácvik chůze při využití kompenzačních pomůcek(hole, berle, chodítko…). Tuto službu so objednávají také uživatelé, kteří chtějí mít jistotu, že v případě zhoršení zdravotního stavu nebo pádu nezůstanou dlouho v bytě bez pomoci, chtějí si popovídat, mít pocit bezpečí, mít možnost denně sdělit pečovatelce svoje aktuální problémy a potřeby. Dále úkon zahrnuje kontrolu pečovatelky, zda uživatel ve správném čase a sprívném množství užil léky předepsané lékařkou, správně si aplikoval inzulin apod. Tuto pomoc využívají převážně uživatelé, kteří sami nezvládají plně pečovat o svoji osobu a potřebují dopomoc jiné osoby, individuálně, podle míry zdravotních problémů, které jim to znemožňují. Cena úkonu je stanovena 120,- Kč za 1 hodinu.
 
 
Doprovod dospělých 
Tato služba je určená uživatelům, kteří ze zdravotních důvodů špatně chodí sami nebo jsou  jinak zdravotně hendikepováni. Úkon zahrnuje doprovázení uživatele k lékaři, do města, na úřady, do bank, a k jiným institucím vč. veřejnoprávních, na vyšetření do nemocnice, k zubaři apod. Protože je tato služba nárazová, nepravidelná, je nutné ji objednat předem, aby bylo možné zajistit např. auto, objednat sanitu a zajistit včas volnou kapacitu pečovatelky, která bude doprovod provádět. Cena úkonu je stanovena 120,- Kč za 1 hodinu.
 
Pochůzka
Úkon zahrnuje vyřizování administrativních záležitostí na úřadech, v bance, platby uživatelů, zajištění receptu od odborného lékaře, individuální zajištění léků a kompenzačních pomůcek.
Pochůzka znamená zajištění nějaké záležitosti pro uživatele bez jeho přítomnosti. Tato služba je využívána uživateli nepravidelně, je nutné ji předem objednat, aby si pečovatelka vyhradila potřebný čas na zajištění požadavků uživatelů, např. zaplacení složenek na poště, přinesení receptu od  lékaře, vyřízení záležitosti na úřadě, vyřízení příspěvku na bydlení, zaplacení poplatků za odpad apod. Cena úkonu je stanovena 120,- Kč za 1 hodinu.
 
 Změny v poskytování služeb
Uživatel pravdivě a včas informuje vedoucí PS – úsek Výšinka o změnách, které by mohly ovlivnit průběh poskytování PS, osobně v kanceláři, nebo telefonicky. V případě jednorázové změny se dohodne přímo s pečovatelkou. V případě potřeby rozšíření nebo zrušení pečovatelské služby uživatel vyplní a podepíše určenou žádost, kterou mají k dispozici pečovatelky nebo je k vyzvednutí v kanceláři vedoucí. Klíčový pracovník pomůže s vyplněním žádosti a předá ji vedoucí úseku PS. Na základě této žádosti je vyhotovena Změna smlouvy o poskytnutí pečovatelské služby a zahájeno poskytování služeb podle nových potřeb uživatele.
 
Mimořádné situace
Při poskytování pečovatelské služby mohou nastat mimořádné události, které můžeme označit jako havarijní, či nouzové.Jsou to situace, které se sice mohou stát jen zřídka, ale je potřeba dělat vše proto, aby když k nim dojde, byly řešeny správně a rychle.  

Nouzové situace - popisují mimořádné situace a jejich řešení v souvislosti s poskytováním sociální služby: Zhoršení zdravotního stavu uživatele, Podezření na domácí násilí, Úmrtí uživatele, Agresivní uživatel, Uživatel za zavřenými dveřmi, Náhlá zdravotní příhoda, Napadení psem, Pracovní úraz, Ztráta klíčů od bytu uživatele zaviněná zaměstnancem PS, Obvinění zaměstnance PS z krádeže, Neúmyslné zabouchnutí dveří bytu uživatele, Infekční onemocnění uživatele, Absence 2 a více pečovatelek

Havarijní situace - popisují mimořádné situace a jejich řešení v souvislosti s technickými problémy: Závada na výtahu, Vyprošťování uživatele z výtahu, Havárie služebního vozu, Požár, Havárie vodovodního řádu, Výpadek elektrické energie, Únik plynu (z bytu uživatele je cítit plyn)

Zaměstnanci jsou pravidelně školeni v řešení těchto mimořádných situací a jsou vázáni postupy, které jsou písemně zpracovány v metodických postupech.


Další ujednání
Pečovatelská služba je oprávněna poskytnout informace vztahující se k průběhu poskytování služeb osobě uvedené v rubrice kontaktu ve spise uživatele. Pracovníci se zavazují zachovávat mlčenlivost o osobních údajích uživatelů PS.
TPS se zavazuje poskytovat své služby na profesionální úrovni, tak aby bylo naplněno poslání pečovatelské služby. Standardy kvality služeb v písemné podobě, dále pak veškeré metodické postupy a ostatní dokumenty jsou uživatelům k dispozici v kanceláři TPS.
TPS i uživatel se zavazují, že v případě ukončení poskytované služby budou vyrovnány vzájemné pohledávky.