MENU
 
Certifikáty
Reklama
Zajímavé články
Rady nejen pro seniory
http://www.helpnet.cz
 
Pečujete o starší osobu a nevíte si rady?
www.pecujici.cz

 
Zajímavé odkazy

Veřejný závazek pečovatelské služby


Poslání:

Posláním pečovatelské služby v Turnově je poskytování takové individuální podpory, která by umožnila s přiměřenou pomocí kvalifikovaného personálu a rodiny žít uživatelům ve své domácnosti podle svých zvyklostí. Pečovatelskou službu poskytujeme na území Města Turnov v domácnostech uživatelů, včetně domácností v domech s byty zvláštního určení na Výšince a Žižkově ulici. Míra pomoci je pouze v takovém rozsahu, abychom podporovali jejich samostatnost a soběstačnost při každodenním zvládání péče o vlastní osobu, zajišťování chodu domácnosti a její údržby. Zároveň podporujeme uživatele v udržení sociálních vztahů s rodinou, vrstevníky a okolím.
 

Cíle služby:

 1. podporujeme uživatele v zachování jejich způsobu života ve vlastních domácnostech
 2. poskytujeme uživateli pečovatelskou službu tak, abychom pomohli překlenout i období související se změnou jeho zdravotního stavu
 3. pomáháme rodinám s péčí o jejich člena rodiny a tím přispějeme k jeho co nejdelšímu setrvání v domácím prostředí


Zásady, které dodržujeme při poskytování pečovatelské služby:

 • Pečovatelskou službu poskytujeme kvalifikovanými a vzdělanými pracovníky, v souladu se Standardy kvality sociálních služeb, které máme zpracované.
 • Uživatele služeb chápeme jako rovnocenné partnery. Pomoc a podporu poskytujeme způsobem, který vychází z individuálně určených potřeb na základě vzájemné dohody.
 • Důraz klademe na uživatele, jeho běžné lidské potřeby a zájmy, usilujeme o dodržování jejich lidských práv a zachování lidské důstojnosti.
 • Při poskytování pečovatelské služby respektujeme soukromí uživatelů a jejich svobodnou vůli v rozhodování, jakým způsobem chtějí řešit svoji nepříznivou sociální situaci.
 • Rychle a pružně reagujeme na požadavky uživatelů. Pokud situace uživatele vyžaduje rychlé řešení, jsme schopni zavést pečovatelskou službu do 24 hodin.
 • Při hledání vhodné formy pomoci pro konkrétního uživatele spolupracujeme s rodinou a dalšími institucemi, které poskytují sociální služby.

 


 


Okruh osob - cílová skupina, které služby nabízíme:

 • osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění a žijí na území města Turnova
 • dosáhli věku pro přiznání starobního důchodu nebo pobírají invalidní důchod
 • potřebují sociální služby
 • žijí v nepříznivé sociální situaci
 • osoby s kombinovaným a duševním onemocněním
 • osoby se smyslovým postižením

 
Pečovatelskou službu nemůžeme poskytnout osobám z cílové skupiny:

 • z důvodu naplnění kapacity
 • pokud žádá službu, kterou nemáme v nabídce pečovatelské služby
 • osobám, které vyžadují 24 hodinovou péči nebo dohled
 • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
 • osobám s akutní infekční nemocí
 • osobám, které by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovaly kolektivní soužití (domy s byty zvláštního určení)
 •  

*pozn. – Kritéria Města Turnov pro přijetí zájemců o bydlení v domech s byty zvláštního určení (úsek Žižkova a úsek Výšinka) jsou uvedena v „Podmínkách pro bydlení v domech s byty zvláštního určení“, které naleznete zde http://www.zsst.cz/terenni-pecovatelska-sluzba/usek-vysinka/podminky/bydleni.html