MENU
 
Certifikáty
Reklama
Zajímavé články
Rady nejen pro seniory
http://www.helpnet.cz
 
Pečujete o starší osobu a nevíte si rady?
www.pecujici.cz

 
Zajímavé odkazy

Podmínky poskytování sociální služby

Terénní pečovatelská služba - úsek Žižkova


Pečovatelská služba může být na základě Smlou poskytována v bytech uživatelů nebo v SOH v pracovních dnech – 7.00 – 15.30 hod., kdy je na úseku k dispozici tým pečovatelek, údržbář a vedoucí úseku PS. Při potřebě zvýšené odpolední péče, je možné při volné kapacitě odpolední služby využít rozšířenou provozní dobu TPS úsek 28. října, kde je provozní doba do 19.00 hod. O víkendech a svátcích je možné požádat o službu od 7.00 - 14.00 hodin. Pečovatelská služba je poskytována pracovníky s akreditačním vzděláním. Poskytovaná péče a služby jsou zajištěny vzdělaným personálem s etickým přístupem a respektováním práv člověka tak, aby bylo naplněno poslání pečovatelské služby. 
 
Obecný cíl sociálních služeb:
Poskytováním sociální služby umožnit člověku v nepříznivé sociální situaci (jako  je oslabení nebo ztráta schopnosti z důvodu věku, nepříznivého zdravotního stavu, pro krizovou sociální situaci, životní návyky nebo z jiných závažných důvodů) řešit vzniklou situaci tak, aby toto řešení podporovalo sociální začlenění a ochranu před sociálním vyloučením.

Smlouva o poskytování pečovatelské služby
Každý obyvatel, který požádá o pečovatelskou službu, musí mít sepsánu Smlouvu o poskytnutí pečovatelské služby. Veškeré změny, týkající se poskytování PS jsou vedeny písemně, změny jsou prováděny na základě podané žádosti a vystavení dodatku Změna smlouvy o poskytnutí pečovatelské služby. Podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách a Standardů kvality sociálních služeb je povinností poskytovatele poskytovat služby na základě nepříznivé sociální situace, podle individuálních potřeb, přání a schopností svých uživatelů, se kterými má také  plánovat  průběh poskytování sociální služby podle osobních cílů, vést písemné individuální záznamy o průběhu poskytování sociální služby a hodnotit průběh poskytování sociální služby za účasti uživatele. Smlouva je vyhotovena na základě jednání poskytovatele a uživatele, podle aktuálních potřeb uživatele, vždy však s přihlédnutím na možnosti a kapacitu poskytovatele.
 
Platby za  provedené úkony pečovatelské služby a obědy
Platby za provedené úkony PS jsou vybírány za skutečně poskytnuté pečovatelské služby v uplynutém měsíci, dle výkazu práce pečovatelek. Veškeré platby je třeba uhradit v hotovosti do 15. dne následujícího měsíce, oproti dokladu vedoucí úseku TPS nebo jí pověřené osobě nebo na účet ZSST č. 31530581/0100. Sazebník úhrad za pečovatelské služby je stanoven v souladu  se Zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb., podle platné vyhlášky č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů  a je odsouhlasen Radou města Turnov. Platba za obědy je vybírána zároveň s platbou za pečovatelské úkony, finanční částka za stravu je účetní ZSST dle faktury poukázána na účet Cateringu KNL a.s., odkud obědy odebíráme.
 
Základní úkony pečovatelské služby
 
Poskytnutí  stravy nebo pomoc při zajištění stravy
Úkon zahrnuje zajištění stravy, vydání stravy, dovoz nebo donášku, pomoc při přípravě jídla a pití, příprava a podání jídla a pití.
Zajištění, vydávání a donáška stravy: Obědy se přihlašují a odhlašují zapsáním do sešitu na obědy, který je k dispozici na stolečku u  jídelny v budově „B“ nebo ústně pečovatelce , která vede evidenci obědů. V případě potřeby je třeba každou změnu v čerpání obědů nahlásit nejméně 24 hodin dopředu a to vždy do 7.30 hodin ráno. Obědy na Pá, So, Ne, a Po je nutné objednat do středy, nejpozději čtvrtka ráno do 7.30 hodin. Obědy se dovážejí z Krajské nemocnice Liberec a.s., úsek cateringu Turnov. Obědy se dovážejí v nerezových jídlonosičích v termoobalech, aby byla dodržena teplota stravy. Každý, kdo odebírá obědy, dostane jídlonosič s termoobalem, který je majetkem ZSST, zapůjčen za poplatek ( 2,- Kč za den - zahrnuto v ceně "dovoz oběda"). Ve výdejně stravy mají službu 2 pečovatelky - jedna po přivezení jídlonosičů zkontroluje správnost dle zaslané objednávky a roztřídí podle připravené tabuky jídlonosiče na rozvoz do jednotlivých domů. Uživatelé kteří si pro obědy chodí sami, je mají s cedulkou se svým jménem připravené v 11.00 hodin na poličce u kuchyně. Vymění si prázdný jídonosič za plný a přendají na něj ceduku, aby měla pečovatelka kontrolu, kdo si oběd již odebral případně, kdo nepřišel. V tomto případě pečovatelka zjišťuje důvod, proč nebyl oběd odebrán (zapomněl, má zdravotní problémy, byl odvezen do nemocnice atd.) a podle situace zajistí nápravu - dopraví oběd do domácnosti, nabídne ho někomu jinému atd. Potom obě pečovatelky rozváží jídlonosiče uživatelům, kteří si nemohou dojít sami nebo potřebují asistenci, např. rozdělání jídloosiče, přípravu stravy na talíř, krájení na kousky atd. Strava se vydávají od 11.00 – 12.30 hodin. Na přání uživatele se oběd mimořádně vydá individuálně dle možností poskytovatele - nechá se za dveřmi, u sousedky, na persoání místnosti (do 15.30 hod.). Po rozdělení veškeré stravy připraví pečovateky termoobaly na příští den do speciáních košů dle objednávky na další den. Pracovníci nemocnice si jídlonosiče v termooalech odezou a myjí v mycích linkách. Obědy se platí vždy po uplynutí měsíce, ve kterém byly čerpány, vždy za skutečný počet odebraných obědů, společně s ostatními platbami za pečovatelskou službu.
Pomoc při přípravě jídla, podání jídla a pití: Pečovatelka připraví snídani, svačinu, oběd či večeři dle individuálních potřeb uživatele (např. pomůže namazat chleba, nakrájí zeleninu atd., připraví čaj, kávu apod., nebo nachystá suroviny na uvaření oběda – oloupe brambory, nakrájí maso, …). Úkon zahrnuje také ohřívání jídla, krájení, podání jídla na talíř, podání nápojů apod. Služba je založena na spolupráci uživatele a pečovatelky při manipulaci s jídlem. Cena úkonu je 120,- Kč za 1 hodinu.
 
Nákupy - Běžný nákup a velký nákup
Úkon zahrnuje hromadný běžný nákup, velký nákup, individuální nákup.
Hromadné nákupy se provádějí 2x týdně, v úterý a pátek, zajišťují je 2 pečovatelky podle rozpisu služeb. Požadavky se zapisují den předem do sešitu, který si zajistí každý  zájemce o tuto službu, v obálce je přiložen a pečovatelkou zkontrolován finanční obnos. Nakupují se běžné potraviny a sortiment v rámci jednoho nákupního centra. Pokud sortiment v určeném obchodě neodpovídá požadavkům uživatele, je možné zboží na základě dohody nakoupit i v jiných obchodech. Je započítán veškerý čas, strávený při zajištění nákupů, sazba je 120,- Kč za 1 hodinu.  Hromadné nákupy se provádějí v Penny marketu a Tescu, na základě požadavku i v dalších obchodech ve městě. Rozlišují se na běžné a velké nákupy, podle počtu položek a objemu nákupu. Běžné nákupy jsou do 5 položek jsou časově dotovány 15 minutami, do 10 položek běžného sortimentu, objemově malé množství (např. 3 rohlíky, 1 mléko, 1 káva, 1 máslo, 1 chleba ...) 30 minutami. Cena úkonu je 120,- Kč za 1 hodinu. Velkým nákupem se rozumí nákup nad 10 položek a nákup objemově velký, např. vody, balík mléka, týdenní nákup, nákup oblečení, potřeby do domácnosti. Velký nákup je účtován částkou 110,- Kč za 1 nákup. Při předání nákupu je provedeno vyúčtování, je vrácena hotovost a uživatel stvrdí svým podpisem do sešitu její správnost. V případě potřeby nebo požadavku uživatele je možné zajistit i individuální nákup, který se provádí v jiný než nákupní den, i v mimořádných situacích uživatele, např. po návratu z nemocnice, při náhlém zhoršení zdravotního stavu, náhlém zhoršení počasí apod. Je započítán veškerý čas, strávený při zajištění nákupů, od sepsání nákupu, samotné zajištění, vyúčtování, doručení do domácnosti uživatele, sazba je 120,- Kč za 1 hodinu.
 
Úklid a údržba domácnosti
Úkon zahrnuje běžný úklid, údržbu spotřebičů (ne opravy), velký (sezonní) úklid.
Běžný úklid domácnosti, např. setření prachu z povrchu nábytku, vysávání, umytí podlah, úklid koupelny, dále pak mytí vany, umyvadel, umytí WC, je prováděn pravidelně podle potřeb uživatele ( týdně,  nejméně 1x za 2 týdny). Kromě základního úklidu si další rozsah úklidu bytu objednává každý zájemce u pečovatelky podle své potřeby, např.  převlékání lůžka, úklid lednice, kuchyňské linky, vynesení odpadků, mytí dveří, dlaždic v koupelně, balkonu, zalití květin apod. Požadavek na větší rozsah úklidu si musí uživatel domluvit předem, aby si mohla pečovatelka vyčlenit delší čas na provedení úkonu. K úklidu si uživatel připraví vlastní úklidové a čistící prostředky tak, aby byl úklid efektivní a kvalitní. Úkon neobsahuje mytí oken. Cena úkonu je 120,- Kč za 1 hodinu.
Velký úklid: gruntovní úklidy, včetně mytí oken pečovatelská služba neprovádí, pomoc přizajištění velkého úklidu domácnosti (sezonní, gruntovní, po malování apod.) provádíme prostřednictvím zprostředkování kontaktu na úklidovou firmu "ROKO", která tyto práce vykonává.
Úklid společných  prostor domu zajišťuje MÚ Turnov na základě smlouvy s úklidovou  firmou ,,ROKO“.
 
Praní a žehlení osobního a ložního  prádla, případně jeho drobné opravy

Úkon zahrnuje praní osobního a ložního prádla, aviváž, škrobení, jeho žehlení nebo mandlování.Řádně označené prádlo si nosí uživatelé této služby do prádelny sami nebo s dopomocí pečovatelky. Prádelna je umístěna v přízemí budovy „B“. Prádlo se vybírá a vydává každé pondělí v provozní  době prádelny - 7.00 - 11.00 hodin, podle provozního řádu prádelny, který je vyvěšen na dveřích prádelny. Cena činí 60,- Kč za kilogram suchého prádla, včetně pracích prostředků, aviváže nebo škrobu.
 
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
Úkon zahrnuje pomoc a podporu při ranní hygieně, celkovém omytí, výměnu pomůcek při inkontinenci, péče o kůži, pomoc při oblékání a svlékání, péče o kůži a vlasy. Koupání je možné provádět v bytě uživatele nebo v SOH. Koupání s pomocí pečovatelky ve Středisku osobní hygieny je vždy dohodnuto individuálně s přihlédnutím k volné kapacitě v koupelně. Hygienické pomůcky si uživatel nosí vlastní. Pečovatelka dopomáhá s tím, co už uživatel vlastními silami nezvládne - umyje záda, nohy, vlasy, osuší na místech, kam sám nedosáhne, natře krémem, vysuší vlasy apod. Cena úkonu je 120,- Kč za 1 hodinu.
 
Péče o vlastní osobu
Úkon zahrnuje pomoc při oblékání a svlékání, včetně speciálních pomůcek, pomoc při prostorové orientaci a samostatném pohybu, pomoc a podpora při podávání jídla a pití, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík. Součástí úkonu může být i příprava vhodného oblečení, podpora při oblékání a svlékání, výměna inkontinentních pomůcek, vynesení odpadků, úklid oblečení např. při doprovodu uživatele, nácvik chůze při využití kompenzačních pomůcek (hole, berle, chodítko, …). Pomoc s přípravou stravy - snídaně, oběd, svačina, večeře nebo podpora při přípravě stravy připomenutí, co je potřeba udělat, podání potravin ze skříňky, lednice nebo např. otevření jídlonosiče, příprava stravy na talíř, nakrájení stravy, případně ohřátí v mikrovlnné troubě, servírování stravy na stůl, nalití a podání nápoje, uvaření nápoje, krájení a mazání chleba, nakrájení surovin na vaření, otevření kozervy apod. Tuto službu si objednávají také uživatelé, kteří chtějí mít jistotu, že v případě zhoršení zdravotního stavu nebo pádu nezůstanou dlouho v bytě bez pomoci, chtějí si popovídat, mít pocit bezpečí, mít možnost denně sdělit pečovatelce svoje aktuální problémy a potřeby, s kterými jim může pomoci buď sama nebo poradí jinou vhodnou pomoc. Dále úkon zahrnuje kontrolu pečovatelky, zda uživatel ve správném čase a správném množství užil léky předepsané lékařkou. Tuto pomoc využívají převážně uživatelé, kteří mají různé závažné problémy s pamětí. Služba je určena uživatelům, kteří sami nezvládají plně pečovat o svoji osobu a potřebují pomoc jiné osoby, individuálně, podle míry zdravotních problémů, které jim to znemožňují. Cena úkonu je 120,- Kč za 1 hodinu, v případě víkendové péče 128,- Kč za 1 hodinu.
  
Doprovod dospělých 

Úkon zahrnuje doprovázení uživatele k lékaři, do města, na úřady, do bank, a k jiným institucím vč. veřejnoprávních, na vyšetření do nemocnice, k zubaři, na procházku apod.
Tato služba je určená uživatelům, kteří už ze zdravotních důvodů špatně chodí sami, nebo jsou  jinak zdravotně hendikepováni. Protože je tato služba nárazová, nepravidelná, je nutné ji objednat předem, aby bylo možné zajistit např. auto, objednat sanitu a zajistit včas volnou kapacitu pečovatelky, která bude doprovod provádět. Cena úkonu je 120,- Kč za 1 hodinu.
 
Pochůzka
Úkon zahrnuje vyřizování administrativních záležitostí na úřadech, v bance, platby uživatelů, zajištění receptu od odborného lékaře, donáška léků a inkontinentních pomůcek.
Pochůzka znamená zajištění nějaké záležitosti pro uživatele bez jeho přítomnosti. Tato služba je  využívána uživateli nepravidelně, je nutné ji předem objednat, aby si pečovatelka vyhradila potřebný čas na zajištění požadavků uživatelů, např. zaplacení složenek na poště, přinesení receptu od odborného lékaře, vyřízení záležitosti na úřadě, vyřízení příspěvku na bydlení, zaplacení poplatků za odpad apod. Cena úkonu je 120,- Kč za 1 hodinu.

  Změny v poskytování služeb
Uživatel pravdivě a včas informuje vedoucí PS – úsek Žižkova ul. o změnách, které by mohly ovlivnit průběh poskytování PS, osobně v kanceláři, nebo telefonicky. V případě jednorázové změny se dohodne přímo s pečovatelkou. V případě potřeby rozšíření nebo zrušení pečovatelské služby uživatel vyplní a podepíše příslušný formulář, který mají k dispozici pečovatelky nebo  je k vyzvednutí v kanceláři vedoucí. Klíčový pracovník pomůže s vyplněním žádosti a předá ji vedoucí úseku PS. Na základě této žádosti je vyhotovena Změna smlouvy o poskytnutí pečovatelské služby a zahájeno poskytování služeb podle nových potřeb uživatele.
 
Mimořádné situace
Při poskytování pečovatelské služby mohou nastat mimořádné události, které můžeme označit jako havarijní, či nouzové. Jsou to situace, které se sice mohou stát jen zřídka, ale je potřeba dělat vše proto, aby když k nim dojde, byly řešeny správně a rychle.  

Nouzové situace popisují mimořádné situace a jejich řešení v souvislosti s poskytováním sociální služby: Zhoršení zdravotního stavu uživatele, Podezření na domácí násilí, Úmrtí uživatele, Agresivní uživatel, Uživatel za zavřenými dveřmi, Náhlá zdravotní příhoda, Infekční onemocnění - koronavirus, Napadení psem, Pracovní úraz, Ztráta klíčů od bytu uživatele zaviněná zaměstnancem PS, Obvinění zaměstnance PS z krádeže, Neúmyslné zabouchnutí dveří bytu uživatele, Infekční onemocnění uživatele, Absence 2 a více pečovatelek.

Havarijní situace popisují mimořádné situace a jejich řešení v souvislosti s technickými problémy: Závada na výtahu, Vyprošťování uživatele z výtahu, Havárie služebního vozu, Požár, Havárie vodovodního řádu, Výpadek elektrické energie, Únik plynu (z bytu uživatele je cítit plyn). Zaměstnanci jsou pravidelně školeni v řešení těchto mimořádných situací a jsou vázáni postupy, které jsou písemně zpracovány v metodických postupech.

Další ujednání
Pečovatelská služba  je oprávněna poskytnout informace vztahující se k průběhu poskytování služeb osobě uvedené v rubrice kontaktu ve spise uživatele. Pracovníci se zavazují zachovávat mlčenlivost o osobních údajích uživatelů PS. TPS se zavazuje poskytovat své služby na profesionální úrovni, tak aby bylo naplněno poslání pečovatelské služby. Standardy kvality služeb v písemné podobě, dále pak veškeré  metodické postupy a ostatní dokumenty jsou uživatelům k dispozici v kanceláři TPS. TPS  i uživatel se zavazují, že v případě ukončení poskytované služby budou vyrovnány vzájemné pohledávky.